Konstitutionens minoritetsförslag

Förslag till ett gemensamt initiativ

Laeken förordnande

Minoritets rapport

Det finns en annan väg:

Demokratiernas Europa

MEDVETNA OM behovet av att stärka demokrati och respekt för lag och mänskliga rättigheter i Europa

IAKTTAGANDE DET växande avståndet mellan EU:s institutioner och människorna i Europa och förlusten av uppskattande stöd för EU, något som visas av ett flertal folkomröstningar samt valen till Europaparlamentet

BEKYMRADE ÖVER att framtidskonventet inte tar upp någon ordentlig diskussion om "den demokratiska utmaning som Europa står inför", vilken beskrivs i Laekendeklarationen

FÖRESLÅR VI att EU omvandlas till Demokratiernas Europa (DE), som då blir en mellanstatlig avtalsunion bestående av fria och självstyrande Europeiska stater samt en öppen ekonomisk arena.

 1. DEMOKRATIERNAS EUROPA. Den Europeiska Unionen (EU) ska inte ha en konstitution. Istället bör Europa vara mellanstatligt organiserat genom ett fördrag om europeiskt samarbete. Detta kommer att skapa ett "Demokratiernas Europa" (DE), istället för det nu existerande EU. Om EU ska få ett nytt namn så bör det därför bli Demokratiernas Europa.
 2. ETT BANTAT AVTAL. De nuvarande 97 000 sidorna med EU:s samlade lagstiftning som täcker EU och EEA måste förenklas avsevärt. Fokus bör istället läggas på de gemensamma frågor där de nationella parlamenten inte själva kan agera effektivt. Beslut gällande subsidiaritetsfrågor ska tas av de nationella parlamenten.
 3. ÖPPET FÖR ALLA DEMOKRATIER. Medlemskap i DE ska vara öppet för alla demokratiska stater i Europa vilka har godkänt och fullt ut respekterar den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.
 4. FÖRENKLAD BESLUTSPROCESS. De nuvarande 30 olika sätten att ta beslut på inom EU bör reduceras till två: lagar och rekommendationer. I omröstningar som kräver kvalificerad majoritet behöver minst 75 % av rösterna bifalla förslaget, om inte annan siffra eller metod i förväg bestämts.
 5. ETT VETO FÖR KRITISKA FRÅGOR. Lagar ska enbart vara giltiga om de har antagits av de nationella parlamenten. Ett nationellt parlament ska ha veto i beslutsprocessen kring de frågor de anser vara av vikt.
 6. GEMENSAMMA KÄRNFRÅGOR. Lagar ska behandla regler för den gemensamma marknaden samt vissa gemensamma miniminivåer av skydd för anställda, konsumenter, hälsa, säkerhet och miljö. Inom andra områden ska DE kunna utfärda rekommendationer för medlemsstaterna, vilka alltid är fria att implementera dessa.
 7. FLEXIBELT SAMARBETE. DE kan enhälligt godkänna flexibla samarbetsformer för de nationer som önskar ha ett tätare samarbete. DE ska även erkänna och stödja andra pan-europeiska organisationer, såsom Europarådet.
 8. ÖPPENHET OCH TRANSPARENS. Beslutsprocesser och relevanta dokument ska vara öppna och tillgängliga för allmänheten, förutom om det finns sakliga skäl för undantag vilket stöds av en kvalificerad majoritet.
 9. RÄTTFRAM RÖSTNING I RÅDET. Ett förenklat röstsystem ska användas i det beslutande DE-rådet. Varje medlemsstat ska inneha en röst. I beslut där kvalificerad majoritet krävs måste stödjas av länder som sammanlagt representerar mer än hälften av medborgarna inom DE.
 10. KOMMISSIONEN VÄLJS AV DE NATIONELLA PARLAMENTEN. Varje nationellt parlament ska välja sin egen representant till kommissionen. Kommissionärerna ska delta i sina respektive länders Europeiska övervakningskommittéer. De nationella parlamenten ska ha rätt att entlediga sin kommissionär. Kommissionens ordförande ska väljas av de nationella parlamenten och dessa ska även gemensamt bestämma den årliga agendan. Kommissionen ska följaktligen agera sekretariat för rådet såväl som för de nationella parlamenten.
 11. EUROPADOMSTOLEN SKA INTE LAGSTIFTA. Lagstiftning av Europadomstolen i Luxemburg ska inskränkas och vidare ska domstolen respektera den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.
 12. AVTAL OM PARTNERSKAP. Medlemsstaterna och DE kan ingå partnerskapsavtal gällande gemensamma intressen med stater eller grupper av stater. DE ska respektera sina samarbetspartners och kan vid behov ge de fattigare ekonomisk hjälp, samtidigt som frihandelsavtal uppmuntras.
 13. BÄTTRE INSYN. Den europeiska ombudsmannen, revisionsrätten och budgetkontrollenheterna i det europeiska och de nationella parlamenten ska alla ha full insyn i och tillgång till samtliga dokument.
 14. SPRÅKLIG JÄMSTÄLLDHET. Vid lagstiftning ska alla officiella språk inom DE hanteras likvärdigt.
 15. FÖRENTA NATIONERNA. DE ska inte ha en egen armé. Fredsbevarande och fredsskapande ska hanteras av FN och OSCE (Organisation för säkerhet och samarbete i Europa). Medlemsstater ska själva få bestämma huruvida de vill vara en del av ett gemensamt försvar genom NATO, ha ett eget oberoende försvar eller följa en neutralitetspolicy.

Översättning från originaldokument:

"Proposal for a Common Alternative - THE EUROPE OF DEMOCRACIES"

genomförd av Jimmy Thorsell

Kompletterande översättning samt idiomatisk korrektur

genomförd av Joakim Pihlstrand-Trulp    UPP             HEM